Asmens duomenų valdymo taisyklės

ASMENS DUOMENŲ VALDYMO TAISYKLĖS

INFORMACIJA KLIENTAMS

PASTABA: Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes jame yra svarbios informacijos apie tai, kaip renkame ir tvarkome asmeninę informaciją apie jus.

VšĮ „Mamystė“ yra įmonė valdanti teatrą vaikams „Pradžia“, toliau vadinama teatras „Pradžia“. Teatras „Pradžia“ kelia sau griežčiausius reikalavimus dėl savo klientų privatumo ir asmeninės informacijos apsaugos.

Jeigu lankotės mūsų teatre, perkate bilietus per mūsų naudojamą bilietų platinimo sistemą, Jums bus taikomos šios Asmens duomenų valdymo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Šiose Taisyklėse aprašoma, kaip renkame informaciją apie jus, ką su renkama informacija darome ir kaip galite tokią informaciją kontroliuoti, kai tai susiję su Jūsų naudojimusi mūsų paslaugomis. Jūsų informaciją saugos ir valdys teatras „Pradžia“, kaip duomenų valdytojas ir/ar duomenų tvarkytojas.

Informacijos rinkimas

Kai naudojatės teatras „Pradžia“ paslaugomis, mes galime rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie jus:

Jūsų tiesiogiai pateikta informacija

informacija (tokia kaip jūsų vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas), kurią pateikiate apmokėdami bilietus per Paysera sistemą arba tiesiogiai teatro darbuotojui, lankydami „Meno pažinimo“, suaugusiųjų choro ar vaikų teatro būrelius;

bet kokių jūsų vykdytų sandorių su teatras „Pradžia“ informacija ir kiti duomenys, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) finansinę informaciją ir sąskaitose faktūrose nurodomą informaciją, taip pat ir banko sąskaitų numerius bei kitą su finansais susijusią informaciją, kurią pateikiate vykdydami sandorius su teatras „Pradžia“;

informacija, esanti korespondencijoje, kurią siunčiate mums;

informacija iš bet kokios su darbu susijusios medžiagos, kurią mums siunčiate, pvz., jūsų išsamūs (CV) ar trumpi (angl. resumé) gyvenimo aprašymai arba kiti duomenys apie jūsų ankstesnius darbus.

Informacija apie jus, renkama iš kitų šaltinių

Mes galime rinkti informaciją apie jus, kai naudojatės teatro „Pradžia“ svetaine:

Automatiškai renkama informacija. Mes galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją apie kompiuterį ar įrenginius, kai naudojatės mūsų svetaine įskaitant, mobiliuosius įrenginius, pasitelkdami tokias įprastai naudojamas informacijos rinkimo priemones kaip slapukai (angl. cookies) ir interneto švyturiai (angl. web beacons). Tokia informacija apima tipinę informaciją iš jūsų naršyklės ar įrenginio (pvz., naršyklės / įrenginio tipas ir kalba), jūsų IP (interneto protokolo) adresą ir veiksmus, kuriuos atliekate teatro „Pradžia“ svetainėse, pvz., žiūrėti puslapiai ir spaustos nuorodos. Šią informaciją naudojame kad užtikrintume tinkamą mūsų svetainės veikimą bei saugumą ir optimizuotume savo svetainę.

Vietos informacija. Mes galime rinkti informaciją apie jūsų vietą, kai lankotės svetainėje pasitelkdami mobilųjį įrenginį. Jei nenorite mums suteikti vietos sekimo informacijos, galite išjungti GPS ar kitas vietos sekimo funkcijas savo įrenginyje, jei jūsų įrenginys leidžia jums tą padaryti.

Iš trečiųjų asmenų ir sutarčių šalių renkama informacija. Informacijos apie jus galime gauti iš tokių trečiųjų asmenų kaip pardavėjai, partneriai, analitikai ir kiti.

Apibendrinti arba nuasmeninti duomenys. Mes galime apibendrinti ir (arba) nuasmeninti informaciją, surinktą jums naudojantis teatro „Pradžia“ paslaugomis, pvz., per įmonėms skirtus renginius, kad tokia informacija nebūtų galima nustatyti jūsų tapatybės.

Kaip naudojame jūsų informaciją:

Informacija renkama šiose Taisyklėse nurodytais tikslais ir nebus toliau tvarkoma kitu, minėtiems tikslams prieštaraujančiu būdu.

Jūsų informaciją rinksime ir naudosime šiose Taisyklėse aprašyta ir taikytinų įstatymų leidžiama tvarka, taip pat ir esant tokioms aplinkybėms, kai būtina: (i) suteikti ar įvykdyti jūsų ar jūsų vardu pageidaujamas paslaugas; (ii) vykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba, jūsų prašymu, imtis veiksmų prieš sudarant tokią sutartį; (iii) vykdyti mums taikomą teisinį įpareigojimą; (iv) siekti mūsų teisėtų interesų; arba (v) kai mums davėte savo aiškų sutikimą.

Informaciją renkame ir naudojame šiais tikslais:

Teikti jūsų pageidaujamas paslaugas. Jūsų asmens duomenys, pateikti perkant bilietą į renginius, bus naudojami užtikrinant jūsų patekimą į renginius ar būrelius. Toks duomenų tvarkymas reikalingas siekiant suteikti jūsų pageidaujamą paslaugą.

Rinkodaros tikslais. Mes, pavyzdžiui, galime pasinaudoti jūsų informacija, kad toliau aptartume jus dominančias paslaugas ir atsiųstume jums informacijos apie teatro „Pradžia“ renginius, prekes ar paslaugas. Rinkodaros pranešimus ir naujienas apie mūsų prekes, paslaugas ir renginius jums siųsime tik su išankstiniu jūsų sutikimu, sutikimą gauti rinkodaros pranešimus galite bet kada atšaukti. Duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais yra teisėtas verslo interesas.

Finansiniais ir mokėjimų tikslais. Pavyzdžiui, siekiant patikrinti finansinę būklę ir išieškoti iš jūsų mokėjimą, jei taikytina. Toks duomenų tvarkymas reikalingas siekiant suteikti ar įvykdyti jūsų pageidaujamą paslaugą.

Siekiant valdyti ir gerinti teatro „Pradžia“ paslaugas ir jūsų aptarnavimą. Mes, pavyzdžiui, galime rinkti ir analizuoti duomenis, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine ir tvarkyti šiuos duomenis siekdami pagerinti mūsų klientų aptarnavimą internetu. Renkami duomenys galėtų apimti tokius duomenis apie jūsų įrenginį kaip įrenginio unikalūs identifikatoriai, informacija apie jūsų mobilųjį telefoną ar kitą mobilųjį įrenginį (įrenginius), naršyklės tipai, naršyklės kalba, operacinė sistema ir valstija ar šalis, iš kurios prisijungėte prie svetainės. Renkami duomenys galėtų apimti ir tokią informaciją apie jūsų sąveiką su teatro „Pradžia“ svetaine ir susijusiomis paslaugomis kaip antai interneto puslapiai, iš kurių prisijungiama ar atsijungiama ir universalieji adresai (angl. URLs), platformos tipas, spustelėjimų skaičius ir srities (domenų) vardai. Šie duomenys mums leidžia suprasti savo klientus, jų sąsają su mūsų interneto svetaine ir padeda tobulinti jos funkcionavimą, kad geriau aptarnautume klientus. Mes galime naudoti trečiųjų asmenų siūlomą analitiką ir technologijas, įskaitant slapukus ir panašias priemones, padedančias rinkti tokią informaciją. Duomenų tvarkymas analitiniais ir veiklos tobulinimo tikslais yra teisėtas verslo interesas.

Teatro „Pradžia“ ir kitų asmenų apsaugai. Jūsų informaciją mes, pavyzdžiui, galime atskleisti (i) vykdydami savo teisinius įsipareigojimus; (ii) reikalaudami bet kokių jūsų su mumis sudarytų sutarčių vykdymo; (iii) reaguodami į pretenzijas, kad tam tikras turinys pažeidžia trečiųjų asmenų teises; (iv) atsakydami į jūsų prašymus dėl klientų aptarnavimo; ir (arba) (v) tokia apimtimi, kurios reikia mūsų ar trečiųjų asmenų arba tokių asmenų, kuriems atskleidžiami aptariami duomenys, teisėtų interesų tikslais, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektų interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės yra viršesni už tokius interesus. Mes taip pat galime atskleisti informaciją teisėsaugos institucijoms esant neatidėliotinoms aplinkybėms, kai tokios informacijos atskleidimas atitinka įstatymų leidžiamo ar reikalaujamo atskleidimo tipą. Toks duomenų tvarkymas reikalingas siekiant vykdyti teatro „Pradžia“ teisines prievoles.

Verslo perleidimaiMes pasiliekame teisę atskleisti ir perduoti visą jūsų informaciją, pavyzdžiui, mūsų teises ir įsipareigojimus perimančiai įmonei (ar potencialiai jų perėmėjai), kai tai susiję su viso ar dalies mūsų verslo susijungimu, įsigijimu ar pardavimu, taip pat su tokiam sandoriui atliekamu teisiniu patikrinimu. Duomenų tvarkymas šiuo tikslu yra teisėtas verslo interesas.

Dalijimasis jūsų informacija:

Turite teisę žinoti, su kuo dalijamės jūsų informacija.

Mes galime jūsų informacija pasidalyti su:

Bet kuria mūsų grupės įmone arba mūsų kūrybine komanda: būrelių mokytojais, renginių vedėjais, aktoriais ir režisieriais ar kitais partneriais (toliau – Partneriai), kurie mums padeda teikti jums mūsų paslaugas. Mūsų Partnerių teikiama pagalba gali būti susijusi su tokia veikla kaip: adresų sąrašų rinkodaros pranešimams siųsti atnaujinimas, duomenų analizė, reklama, rinkos tyrimas, dalyvavimas konkursuose ar loterijose, taip pat pranešimų gavimas ir siuntimas. Mūsų Partneriai gali teikti ir su sutarčių / sandorių vykdymu susijusią pagalbą, įskaitant: sandorių įforminimą, informacijos prašymų tenkinimą, sąskaitų faktūrų išrašymą, pardavimo ir užsakymų vykdymą. Kitos pagalbinės paslaugos gali apimtiduomenų saugojimą, perdavimą, analizę ir tvarkymą, teisines paslaugas, aprūpinimą IT, taip pat ir pagalbą kituose pavedimuose, kurių kartais prašoma. Mūsų Partneriai jūsų informaciją naudos tik jų funkcijoms atlikti reikalinga apimtimi ir jiems bus taikomi sutartiniai apribojimai, draudžiantys jiems naudoti jūsų informaciją bet kokiu kitu tikslu.
Norėdami gauti mūsų Partnerių, padedančių mums tvarkyti jūsų informaciją, sąrašą, prašymą siųskite šiuo adresu info@teatrasvaikams.lt. Toks sąrašas gali keistis ir bus periodiškai atnaujinamas.

Saugumas:

Šiame skyriuje aprašomi mūsų priemonių, kurias taikome siekdami apsaugoti jūsų informaciją, pagrindai.

Esame įdiegę tinkamą fizinę, elektroninę ir administravimo tvarką, kad apsaugotume mūsų renkamą informaciją, užkirstume kelią neteisėtai prieigai prie jos bei užtikrintume jos saugumą ir teisingą naudojimą. Tokios apsaugos priemonės grindžiamos mūsų renkamos ir saugomos informacijos jautriu pobūdžiu. Įdiegėme tvarką, skirtą tam, kad jūsų informacija būtų atskleidžiama tik paskirtiems darbuotojams, kuriems jos pagrįstai reikia vykdant pirmiau nurodytus tikslus, apie kuriuos esate informuotas.

Informacijos saugojimas:

Šiame skyriuje paaiškiname, kiek laiko saugosime jūsų asmeninę informaciją pasibaigus mūsų komerciniams santykiams ir kodėl saugome tokią informaciją.

Jūsų informaciją laikysime tik tol, kol jos reikės nustatytu tikslu (tikslais), dėl kurio (kurių) mes ją surinkome, ar kaip leidžiama pagal teisės aktus, arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminai.

Mums gali reikėti išsaugoti tam tikrą asmeninę informaciją ir po to, kai jūs nustojate naudotis mūsų paslaugomis, kad galėtume reikalauti visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, užkirsti kelią sukčiavimui, nustatyti, teikti ar spręsti teisines pretenzijas ir (arba) tinkamai tvarkyti paslaugų teikimo apskaitą. Mes taip pat galime išsaugoti bet kokio jūsų pareikšto prieštaravimo gauti mūsų naujienas įrašą siekdami užtikrinti, kad ir toliau gerbtume jūsų pageidavimus ir nebesusisiektume su jumis. Pavyzdžiui, jei pageidaujate nebegauti mūsų elektroninių laiškų, išsaugosime jūsų elektroninio pašto adresą „atsisakiusiųjų sąrašui“, kad užtikrintume, jog nebegautumėte elektroninių laiškų, kaip ir pageidavote.

Visai išsaugotai informacijai taikomos šių Taisyklių sąlygos. Turime informuoti, kad jei pageidaujate, kad jūsų duomenys būtų pašalinti iš mūsų duomenų bazių, visgi visiškai ištrinti visą jūsų informaciją gali būti neįmanoma dėl technologinių ir teisinių apribojimų.

Jūsų teisės:

Galite mūsų prašyti:

susipažinti su visa mūsų apie jus turima asmenine informacija. Gavę prašymą, pateiksime jums tokios informacijos kopiją. Pasiliekame teisę imti pagrįstą mokestį priklausomai nuo administracinių kaštų informacijai pateikti arba prašomų atlikti veiksmų. Teise susipažinti su savo asmenine informacija galite pasinaudoti rašydami mums elektroniniu paštu info@teatrasvaikams.lt

Atkreipiame dėmesį, kad mums gali tekti iš jūsų prašyti daugiau informacijos, kad patvirtintume jūsų tapatybę prieš pateikdami prašomą informaciją.

ištaisyti ar ištrinti jūsų asmeninę informaciją, jei reikia.

apriboti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, kol išnagrinėsime jūsų keliamus klausimus dėl asmens duomenų naudojimo pagrįstumo, tikslingumo ir/ar teisėtumo;

jei asmens duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu, turite teisę savo informaciją gauti įprastai naudojamu elektroniniu formatu arba prašyti duomenis tokiu formatu perkelti kitam paslaugų teikėjui, jei jūsų prašymas susijęs su duomenimis, kuriuos pateikėte mums tiesiogiai ir jei tai įmanoma techniškai (duomenų perkeliamumas); ir

bet kada atšaukti savo sutikimą, jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Jei jūsų netenkina gautas atsakymas, jums aktualiu klausimu galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Susietos svetainės ir reklaminiai skelbimai

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų interneto svetaines. Mes neatsakome už tokių trečiųjų asmenų interneto svetainių privatumo praktiką ar turinį. Visai tokiai informacijai, kurią pateikiate per šias paslaugas, taikoma atitinkama trečiųjų asmenų privatumo politika, o šios Taisyklės negalioja.

Šių Taisyklių pakeitimai

Teatras „Pradžia“ pasilieka teisę laikas nuo laiko keisti šias Taisykles. Prašom periodiškai tikrinti privatumo politikos puslapį mūsų svetainėje. Jei šias Taisykles keisime iš esmės, prieš įsigaliojant tokiems pakeitimams mes jus informuosime atsiųsdami jums pranešimą. Tokie esminiai pakeitimai bus taikomi tik asmeninei informacijai, kuri renkama jau įsigaliojus naujai Taisyklių redakcijai.

Susisiekite su mumis:

Jei turite klausimų, komentarų ar norite išreikšti susirūpinimą dėl šio Pranešimo apie duomenų naudojimą ar teatro „Pradžia“ privatumo praktiką, juos galima pateikti elektroninio pašto adresu info@teatrasvaikams.lt

Naujausia šių Taisyklių  redakcija – 2018 m. gegužės 25 d.